Blog

Prečo stavať z tehly

Prečo stavať z tehly?

Staviate dom ?

Nepodceňujte správny výber stavebného materiálu ! 
Predpoklady úsporného a zdravého bývania prioritne spĺňa výstavba energeticky efektívneho domu. Jedným z množstva rozhodnutí na ceste k jeho realizácii je predovšetkým výber vhodného stavebného systému. Masívny dom na báze tehly je v tomto prípade nepochybne voľbou, ktorá je predpokladom vysokej kvality bývania. 

Prírodný stavebný materiál

  Pálená tehla je prastarý stavebný materiál, ktorý sa zrodil pred tisícročiami v miestach starovekých kultúr v strednej Ázii.  Základná  myšlienka,  ktorá  stála  pri  zrode  tehly, zostala  dodnes  nezmenená  –  z  dostupného  materiálu, ktorým           je  tehliarska  hlina,  jednoduchým  postupom v procese  tvarovania,  sušenia  a  vypaľovania  vyrobiť stavebný  materiál,  ktorý  v  sebe  v  optimálnej  kombinácii  spája vlastnosti dôležité z hľadiska stavania a bývania.

  Pri  zrode  pálenej  tehly  stoja  štyri  základné  živly  zem  + voda + vzduch + oheň. Výsledkom je produkt, ktorý bez zveličenia  môžeme  nazvať  prírodným.  Tehla  je  ideálny stavebný  materiál  na  vytváranie  zdravého  prostredia  na bývanie.

  V  posledných  desaťročiach  však  tento  pravidelný  kus vypálenej  hliny  prešiel  revolučnými  zmenami  a  na nepoznanie  zmenil  svoj  vzhľad.  Zmeny  vzhľadu  boli vyvolané  stále  narastajúcimi  požiadavkami  na  stavebné  materiály. Išlo najmä o požiadavky :

•  na  zlepšenie  tepelnoizolačných  vlastností  tehál  pre obvodové steny

•  na urýchlenie a zjednodušenie murovania

  Tehla ako výrobok z prírodných surovín sa môže pochváliť veľmi priaznivou ekologickou bilanciou počas celého svojho životného cyklu počnúc ťažbou suroviny, cez výrobu, užívanie až po prípadnú demoláciu a následnú recykláciu.

Bývanie bez žiarenia

  Každá surovina na výrobu stavebných látok pochádzajúca z prírodných zdrojov, vykazuje určitú mieru prirodzenej rádioaktivity. Je to dôsledok toho, že každá surovina obsahuje určitú koncentráciu prírodných rádionuklidov (predovšetkým 226Ra a 228Th, prípadne 232Th). Tehla vykazuje obsah prírodných rádionuklidov hlboko pod prípustnou hranicou 120Bq/m3.

  Z hľadiska nežiadúceho vplyvu na zdravie človeka je však najnebezpečnejší plynný radón 222Rn, ktorý vzniká ako produkt rozpadu rádia. Množstvo uvolneného radónu závisí vo veľkej miere od tzv. rýchlosti emanácie (vyžarovania), čo je vlastnosť závislá od stavebnej látky. Látky s porovnateľným obsahom prírodných rádionuklidov môžu mať výrazne rozdielnu mieru exhalácie plynného radónu.

Pevnosť

  Aj priečne dierované tehly si zachovali popri zvýšených tepelnoizolačných vlastnostiach vysoké hodnoty pevnosti v tlaku. Výroba takejto tehly si vyžaduje najmodernejšiu technológiu. Tehly sa vyrábajú vo viacerých pevnostných triedach podľa účelu použitia.

Akumulácia tepla

  Tehlové murivo má vďaka vlastnostiam páleného tehliarskeho črepu schopnosť akumulovať teplo, ktoré neskôr zo seba vydáva. Táto schopnosť tehlového muriva vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm, tepelná zotrvačnosť a v konečnom dôsledku na tepelnú pohodu v obytnom priestore. Masívne tehlové steny nie sú citlivé na zmeny teploty vonkajšieho prostredia. Čím je materiál obvodových stien menej citlivý na tieto zmeny, tým viac sú vnútorné priestory vnímané z hľadiska tepelnej pohody ako príjemné.

          


Množstvo akumulovaného tepla v konštrukciách rovnakých hrúbok z rôznych stavebných materiálov

Tvarová stálosť

  Vypálená tehla má stabilný tvar a rozmery, ktoré nadobúda vďaka jedinečnej technológii vypaľovania. Ďalšie objemové zmeny v dôsledku zmeny teploty alebo vplyvom vlhkosti sú prakticky nulové. Táto vlastnosť umožňuje v porovnaní s inými materiálmi navrhovanie oveľa väčších dilatačných celkov bez rizika vzniku nežiadúcich trhlín.


Tepelná izolácia

  Moderné veľkoformátové tehlové bloky určené pre obvodové konštrukcie sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami ktoré sú výsledkom dvojakého vyľahčenia. Štruktúru tehál tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla. Samotný tehliarsky črep je ešte ľahčený množstvom jemných pórov, ktoré vznikajú v procese vypaľovania po vyhorení rôznych ľahčív pridávaných do tehliarskej suroviny. A práve tieto póry podstatne zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti týchto tehál. Pre zaujímavosť múr z tehál POROTHERM o hrúbke 44 cm z hľadiska tepelného odporu nahradí múr z klasických plných pálených tehál o hrúbke 1,5 m. K zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností prispieva moderný systém zvislých spojov medzi tehlami, ako je systém pero + drážka.

          

Zoznam článkov